Nyheter

Folk vill mycket – men gör lite för klimatet

98% av Klimatpanelens respondenter uppger att de har klimatångest, men bara 11% anser att de redan gör allt de kan för att göra så lite påverkan på klimatet som möjligt. Det visar den undersökning som LRF Medias varumärke Grönt Väder har gjort.

Sanna SjöholmChef Kommunikation

Klimatpanelen är vädertjänsten Grönt Väders satsning på att undersöka hur miljömedvetna svenskar förhåller sig till klimatfrågan. Svaren slår fast mycket av det vi redan kunde ana, men ger också spännande inblickar i skillnaderna mellan generationer och mellan män och kvinnor.

”Extrem värme och torka sommaren 2018 var ett tydligt tecken på att klimathotet inte bara är "sen och där borta" utan här och nu”.

Den första enkätundersökningen har hittills besvarats av 474 personer.

– Resultatet visar tydligt att olika åldersgrupper förändrar sitt beteende på olika vis – och att de kan lära av varandra och dela kunskap, säger Katja Samoilina, produktägare för Grönt Väder.

Oron för klimatet stor, men få tycker att de gör tillräckligt

98% uppger att de har klimatångest, men bara 11% anser att de redan gör allt de kan för att göra så lite påverkan på klimatet som möjligt.

Av de 353 personer som svarar ja på frågan om de har klimatångest är 71% kvinnor och 29% män.

 • Bland kvinnorna som svarar att de har klimatångest är drygt 40% över 44 år och 60% under.
 • Bland männen är 63% över 44 år och 37% under 44 år.

Här hittar du klimatpanelen i tabellform: Klimatpanelen i siffror

Den största klimatångesten framkallas då man tänker på barnens framtid på en jord med allt fler extrema väderyttringar. Bland kvinnorna under 44 år oroar sig dubbelt så många för barnens framtid som de som är över 44 år. När det gäller männen gäller det omvända. 60% av de män som säger att de oroar sig för barnens framtid är över 44 år, medan 40% är under 44 år.

Samtidigt är det bara 11% som svarar ja på påståendet: Jag gör redan allt jag kan för att göra min egen påverkan på klimatet så liten som möjligt.

 • 62% av dem är äldre än 44 år och fördelningen kvinnor och män är jämn.
 • 38% är yngre än 44 år och där är fördelningen 79% kvinnor och 21% män.

Skillnader i beteende mellan generationerna

 • Personer i åldern 25-34 är bäst på att inte diska med rinnande vatten och att släcka lampor när de går ut i jämförelse med andra generationer.
 • Personer i åldrarna 25-44 shoppar mer second hand jämfört med andra generationer.
 • De äldre 65+ satsar på att köpa mer eko och närodlat framför att minska sitt köttätande till skillnad från yngre generationer.
 • Äldre generationer investerar mer i lågenergilampor och hushållsmaskiner av bästa energiklass medan de yngre köper grön el.
 • Äldre generationer tror mest på att lägga mycket pengar på forskning som ger cirkulära produktionsprocesser med ett minimum av utsläpp, medan åldersgruppen 25-34 år tror mer på att sluta använda fossil plast i all typ av tillverkning.
 • I gruppen 44-65 år är tron på att bygga ut solelen störst.

Köttkonsumtion, smältande isar och flygresor

 • 43% av respondenterna säger att de äter mindre kött och mer vegetariskt.
 • Av dem är 77,5% kvinnor och 22,5% män.
 • Bland kvinnorna är dubbelt så många yngre än 44 år.
 • Bland männen är 42% yngre än 44 år och 58% äldre än 44 år.
 • 76% av de kvinnliga respondenterna tycker att man ska dra ner på antalet köttdjur och 24% av de manliga.
 • Bland kvinnorna som svarar så är dubbelt så många yngre än 44 år.
 • Bland männen är det en snarast jämn fördelning över åldrarna.
 • 19% svarar att de oroas av att isarna smälter. 89% av dem är kvinnor.
 • 5% svarar att de flyger mindre och tar tåget istället. Två tredjedelar av dem är kvinnor och en tredjedel män.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under november och december 2018. Totalt 431 personer har lämnat fullständiga uppgifter om ålder, kön och postnummer.

 • 303 är kvinnor och 128 män, alltså drygt 70% kvinnor och knappt 30% män.

De fördelar sig enligt följande:

 • 15-24 år: 9% (81% kvinnor och 19% män)
 • 25-34 år: 23% (78% kvinnor och 22% män)
 • 35-44 år: 23% (86% kvinnor och 14% män)
 • 44-65 år: 35% (66% kvinnor och 34% män)
 • 65+ år: 10% (46% kvinnor och 54% män)

Klimatpanelen har nått gruppen från 25-65 år bäst och främst kvinnor, vilket även gäller för den yngsta gruppen; 15-24 år. I gruppen som är äldre än 65 år är fördelningen mellan kvinnor och män mer jämn och männen är till och fler.

När du läser resultaten av vår första enkät är det viktigt att ha den totala ålders- och könsfördelning i bakhuvudet: 70% kvinnor och 30% män samt att merparten av respondenterna är i åldrarna 25-65 år.

Var bor deltagarna i Klimatpanelen?

Geografiskt fördelar sig Klimatpanelen över hela landet, men tyngdpunkten ligger i storstadsområdena och 30% av deltagarna bor i Stockholmsområdet. Övriga platser i landet som sticker ut är Uppsala som står för 4% av deltagarantalet – samma siffra gäller för både Göteborgsområdet och Malmö/Lundområdet. Örebro utmärker eftersom hela 3% av deltagarna bor i just den staden. Tunnast representation ser vi i Norrland, från Gävletrakten och uppåt i landet har vi bara 13% av deltagarna.

Om Grönt Väder 

Grönt Väder är Sveriges nya vädertjänst med cirka 60 000 aktiva användare. Tjänsten ger lokala och detaljerade väderprognoser för 4,5 miljoner platser i världen.

Väder- och klimatintresset bland Grönt Väder-användarna är tydligt. I redaktionellt innehåll, panelundersökningar och samarbeten tar Grönt Väder därför upp frågor kring väder- och klimatförändringar. Grönt Väder är politiskt oberoende och står för en lösningsorienterad syn på klimatfrågan.

Appen Grönt Väder finns tillgänglig för Android och IOS. För mer information se gröntväder.se