Personuppgiftspolicy

Här kan du ladda ned vår Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 2020-11-13

Den 25 maj 2018 började nya regler om skydd för personuppgifter att gälla i och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. Vi vill därför informera dig om hur vi på LRF Media hanterar uppgifter om dig i enlighet med den nya lagstiftningen.

För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som prenumererar på någon av våra tidningar, produkter, nyhetsbrev eller digitala tjänster, besöker våra webbplatser eller deltar i våra tävlingar och event. I den här policyn kallar vi det ”våra tjänster” för enkelhetens skull.

Sättet LRF Media behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vem är ansvarig?

LRF Media AB är ansvarig för den behandlingen av uppgifter som sker inom ramen för våra tjänster.

LRF Media AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB och har sitt huvudkontor i Stockholm. LRF Media är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom bland annat varumärkena Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk, Lantmannen, ATL, Brid och AGFO.

Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna

 • leverera och ta betalt för de prenumerationstjänster som du har köpt samt möjliggöra god kundservice till dig som prenumerant, t ex för att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller ge dig information som du begärt eller som vi av något skäl behöver delge dig. Rättslig grund: avtal, artikel 6.1 b i GDPR.
 • ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant tillgång till erbjudanden från LRF Media, andra företag inom LRF koncernen eller från tredje part godkänd av LRF Media. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
 • ge dig som använder våra tjänster tillgång till erbjudanden från LRF Media, andra företag inom LRF koncernen eller från tredje part godkänd av LRF Media, bland annat i form av erbjudanden som är anpassade utifrån uppgifter du lämnat om dina intressen. Rättslig grund: samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.
 • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster, webbplatser och appar. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
 • leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR.

Vad har ni för berättigat intresse att behandla uppgifter om mig?

Vi behandlar uppgifter om dig med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse för att:

 • ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant tillgång till erbjudanden
 • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar

Den behandling som sker för att kunna ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant tillgång till erbjudanden innefattar bland annat segmentering, profilering och analys. De uppgifter som ligger till grund för denna behandling är t ex vilka prenumerationer våra kunder har, postnummer, ålder och liknande. All marknadsföring sker i enlighet med SWEDMAS etiska regler för marknadsföring och du kan när som helst välja att avstå.

De uppgifter som behandlas för att ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar är t ex vilka prenumerationer våra kunder har, postnummer, ålder och liknande. Behandlingen sker endast på aggregerad nivå, vilket innebär att uppgifter om enskilda prenumeranter inte analyseras närmare.

I båda fallen bedömer vi därför att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter som namn, personnummer, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, IP-adress samt uppgifter om bankkontonummer, kontokort och andra betalningsuppgifter. Även uppgifter om intressen och engagemang samlas in i vissa sammanhang. Vi samlar också in information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker.

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis:

 • vid köptillfället, t ex via webbsidan, telefon eller kupong
 • om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier
 • när du lämnar din e-post vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev
 • vid uppdatering av dina kontaktuppgifter på ”Mina Sidor”

Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Vi uppdaterar kontinuerligt vårt kundregister mot SPAR för att hålla en hög kvalitet och aktualitet på adressuppgifterna.

På våra webbplatser samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp analysverktyg.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, sparas, bearbetas, samkörs, analyseras och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för leverans, marknadsföring och utveckling av våra tjänster.

LRF Media kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller andra digitala kanaler t ex någon av våra appar och sociala medier.

LRF Media lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners inom tryck, distribution, analys, kundundersökning, kundservice, betallösningar, marknadsföring och liknande när det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller för något av de andra syften som beskrivits ovan.

LRF Media kan även dela med sig av uppgifter om dig till andra företag inom LRF-koncernen.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Här följer information om ungefär hur länge du kan förvänta dig att uppgifter om dig används och sparas som längst. Om du vill veta mer eller begära att vi tar bort uppgifter om dig i förtid är du välkommen att kontakta Kundservice.

Om du har köpt en av våra prenumerationstjänster används och sparas uppgifter om dig i upp till två (2) år efter det att din prenumeration har avslutats. Vissa uppgifter måste sparas i sju (7) år på grund av bokföringslagens regler.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev används och sparas uppgifter om dig till dess att du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

Om du har besvarat någon av våra enkäter används och sparas uppgifter om dig till dess att du väljer att ta tillbaka ditt samtycke eller i upp till två (2) år efter det att din prenumeration har avslutats.

Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta Kundservice så hjälper de till.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Vad kan jag göra om jag inte vill ha direktreklam från er?

Du har rätt att när som helst avstå från direktmarknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i det marknadsföringsmeddelande du har fått eller genom att kontakta Kundservice. LRF Media är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer deras etiska regler för marknadsföring.

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till vår Kundservice. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.

Du når vår Kundservice på

kundservice@lrfmedia.se
LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby
tel 010-184 4084