Personuppgiftspolicy för Land utbildning

Uppdaterad 2019-11-28

LRF Media värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy gäller för dig som får marknadsföring av LRF Media efter att du har köpt en kurs av Coursio via Land Utbildning.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

LRF Media med organisationsnummer 556413–2883 (”LRF Media”, “vi”, ”våra” och ”oss”), ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig när vi skickar marknadsföring om kurser hos Land Utbildning till dig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress kudservice@lrfmedia.se eller ringa oss på telefonnummer 010-184 40 84. Vår postadress är LRF Media AB, Box 30133, 104 25 Stockholm.

Vänligen notera att Coursio också behandlar dina personuppgifter för egna ändamål, t.ex. för att registrera ditt konto och genomföra ditt köp. Coursio informerar dig separat om den behandling av dina personuppgifter som Coursio är personuppgiftsansvarig för.

Beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

När du köper en kurs av Coursio via Land Utbildning får LRF Media ditt namn och din e-postadress från Coursio. Här kan du läsa mer i detalj om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

 

Ändamål: För att skicka marknadsföring om kurser från Land Utbildning

Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
·  Skicka marknadsföring via e-post om kurser hos Land Utbildning till dig som köpt en kurs av Coursio via Land Utbildning

 

·  Namn

·  E-postadress

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att göra utskick om våra kurser till dig som köpt en kurs av Coursio via Land Utbildning och som i många fall även är prenumerant hos LRF Media.

Du har rätt att invända mot marknadsföringen när personuppgifterna samlas in samt vid varje efterföljande utskick.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under ett år efter genomfört köp.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellen ovan. Om du har några frågor kring intresseavvägningen är du välkommen att kontakta oss.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på LRF Media. Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av den här personuppgiftspolicyn.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi oss dock av IT-leverantörer som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

 

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här personuppgiftspolicyn.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här personuppgiftspolicyn.

Rätt att invända mot behandling

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Du når vår Kundservice på

kundservice@lrfmedia.se
LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby
tel 010-184 4084